SHINJI ENTERTAINMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt een pfd van onze algemene voorwaarden hier downloaden

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN
a. “Shinji Entertainment” de natuurlijke- of rechtspersoon Shinji Entertainment statutair gevestigd te Rotterdam
b. “Opdrachtgever” De persoon of rechtspersoon welke Shinji Entertainment een opdracht geeft voor het uitvoeren van diensten welke door Shinji Entertainment worden aangeboden; organiseren van een (of onderdeel van) evenement(en), het contracteren van een of meer Artiest(en),musicus/musici en/of uitoefenend kunstenaar(s)
c. "de Artiest", de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijn de Artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een Opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens Shinji Entertainment heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
d. "de Toeleverancier", degene die zich direct of indirect jegens Shinji Entertainment heeft verbonden, diensten te leveren en/ of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
e. "Riders", zijnde speciale - aanvullende - bepalingen met betrekking tot de prestaties van de Artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
f. "Uitkoopsom", zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;
g. “Meerwerk” alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Shinji Entertainment en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.
h. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de artiesten overeenkomst.
i. “Evenement” , locatie en tijdsbestek waarin een of meerdere de uit te voeren (artistieke) prestaties vallen.
Artikel 2. WERKINGSSFEER

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Shinji Entertainment, alsmede op alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook via internet te raadplegen middels de volgende link:
  https://www.shinjientertainment.com/algemene-voorwaarden
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, binden Shinji Entertainment niet, tenzij deze vooraf expliciet door Shinji Entertainment schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Shinji Entertainment zijn steeds vrijblijvend.
 2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de Opdrachtgever mondeling, dan wel per e-mail de boeking bevestigt bij Shinji Entertainment. Op dat moment wordt de Opdrachtgever door Shinji Entertainment ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Shinji Entertainment zal de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Shinji Entertainment.
 4. Indien Shinji Entertainment het door de Opdrachtgever ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Opdrachtgever retour heeft ontvangen, dan heeft Shinji Entertainment, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per telefoon én e-mail aan de Opdrachtgever wordt medegedeeld.
 5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities.

Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT

 1. De Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor afstemming van de overeengekomen afspraken met, en naleving door, de locatie waar het evenement plaatsvind. Denk aan afspraken over: Podium, benodigde ruimte, op- en afbouw tijd, speeltijd, stroomvoorziening, maaltijd, kleedruimte e.d.
 2. De Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de in de Technische en/of Hospitality Rider van de Artiest vastgelegde verplichtingen. Genoemde Rider(s) van de Artiest maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
 3. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het Optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het Optreden benodigde zaken door Shinji Entertainment, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
 4. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever. (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen)
 5. De Opdrachtgever garandeert dat:
  a. in het geval van een openlucht Optreden een podium of stabiele ondergrond aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Shinji Entertainment.;
  b. indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met Shinji Entertainment een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, Optreden en afbouw.
  c. er voor de Artiest(en) een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;
 6. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat:
  a. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het Optreden, tijdens het Optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
  b. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het Optreden, recht heeft op een (gratis) maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;
 7. Shinji Entertainment is gerechtigd om individuele teamleden van Artiest te (doen) vervangen, onder andere in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid, missen vluchten, radio- of televisieoptredens (inclusief online) en buitenlandse optredens. Shinji Entertainment is niet verplicht dit (vooraf) aan de Opdrachtgever te melden, maar zal zich wel inspannen dat in alle redelijkheid te doen.
 8. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Shinji Entertainment gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 5. PRIJZEN

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Shinji Entertainment prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Shinji Entertainment gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief BTW en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;
 4. In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 6. BETALINGEN

 1. Tenzij anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, zijn er twee betaaltermijnen. Voor iedere boeking brengt Shinji Entertainment reserveringskosten in rekening, welke onderdeel zijn van het totale afgesproken bedrag. De factuur van deze reserveringskosten dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen na het Optreden te worden voldaan, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Verder verplicht de Opdrachtgever zich alle aanvullende facturen die deze van Shinji Entertainment ontvangt, bijvoorbeeld in het geval van Meerwerk (zoals omschreven in artikel 3 lid 5), uiterlijk binnen 30 dagen te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Shinji Entertainment heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Shinji Entertainment verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Shinji Entertainment tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
 4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Shinji Entertainment in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
 5. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder van de Opdrachtgevers jegens Shinji Entertainment voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 6. Shinji Entertainment is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Shinji Entertainment te verschaffen.
 7. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Shinji Entertainment nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.
 8. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 6 van dit artikel heeft Shinji Entertainment het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

Artikel 7. ANNULERING

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Als de Opdrachtgever om wat voor reden dan ook toch tussentijds de overeenkomst beëindigt respectievelijk het Optreden annuleert, zal de Opdrachtgever een vergoeding aan Shinji Entertainment betalen. De vergoeding is een percentage van het overeengekomen totaalbedrag en wordt berekend volgens deze staffel:
 • meer dan 5 maanden voor het optreden : 25%
 • tot 5 maanden voor het optreden: 50%
 • tot 3 maanden voor het optreden: 75%
 • binnen 1 maand voor het optreden: 100%
  Deze vergoeding is direct opeisbaar.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Shinji Entertainment volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. KLACHTEN

 1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Shinji Entertainment gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Shinji Entertainment per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Shinji Entertainment geacht alle verplichtingen jegens de Opdrachtgever op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

 1. Shinji Entertainment kan door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Shinji Entertainment of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Shinji Entertainment enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Shinji Entertainment uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
 2. Shinji Entertainment is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
 3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Shinji Entertainment of door derden – al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het Optreden van de Artiest. De Opdrachtgever vrijwaart Shinji Entertainment voor iedere aanspraak ter zake.
 4. In het geval van Meerwerk komen alle (on)kosten van Shinji Entertainment, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door Shinji Entertainment ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Shinji Entertainment tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 5. Onverminderd de bevoegdheid van Shinji Entertainment om van de Opdrachtgever al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Shinji Entertainment, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Opdrachtgever vrijwaart Shinji Entertainment tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. ONTBINDING

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
 • het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 • de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat deze wordt verleend;
 • de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 • Shinji Entertainment gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 1. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

Artikel 11. OVERMACHT

 1. Bij overmacht is Shinji Entertainment gerechtigd de overeenkomst tijdelijk of volledig op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt verstaan:
 • Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Shinji Entertainment diens verplichtingen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Shinji Entertainment als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; een dag van nationale rouw; overheidsmaatregelen; werkstaking; natuurrampen; epidemieën, pandemieën; ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de Artiest of naasten.
 • Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Shinji Entertainment voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Shinji Entertainment.
 1. Met inachtneming van Artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden is Shinji Entertainment in geval van overmacht gerechtigd:
  a. hetzij de overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Shinji Entertainment hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt;
  b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of Optreden van de Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is Artikel 3 lid 5 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 12. ONVERBINDENDHEID / HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het entertainment, zoals muziek, teksten, choreografieën en door Shinji Entertainment gemaakt en geplaatst beeldmateriaal op de website of elders, blijven bij Shinji Entertainment, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Gebruik voor promotie is toegestaan mits Shinji Entertainment nadrukkelijk wordt vermeld.

Artikel 13. GESCHILLEN

 1. Op de door Shinji Entertainment gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Shinji Entertainment en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Shinji Entertainment gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter

Rotterdam, 31 juni 2023